Windögrenen i sammadrag

Windögrenen av släkten har jag icke följt upp lika noggrant som Edshultsgrenen. Johan och Fredrik var bröder. Det var dessa bröder som sökte svenskt adelskap 1771.

Fredrik Key
Fredrik Key studerade i Uppsala och Lund. Han blev hovrättsauskultant 1739, vice häradshövding 1745 och ledamot av Kungl Patriotiska sällskapet 1777 (Post och inrikes tidningar nr 155 år 1766). Fredrik var en duglig ämbetsman och jordbrukare och samlade efterhand en ansenlig förmögenhet. Han gifte sig 1769 med änkefru Lovisa Nordenflycht, dotter till köpman Elertz från Rügen och hans hustru, född von Harder. Fredrik köpte 1768 Windö säteri av sin blivande hustru, vilken efter mannens död bodde kvar på gården. De hade två barn, en dotter dog födelseåret.

Om Fredrik står det i östra Eds dödbok 1793. "April 20.-29. Wälborne häradshöfdingen herr Fred. Key på Windö, Ledamot af Kongl. Patriotiska sällskapet, härstammade af en adelig scotsk Familie, hans faders faders fader war öfwerstlieutnant Key inkommen i riket och i svensk tienst antagen först i konung Gustav Adolphs d. l.stes tid. Dess Fader War Cronobefallningsmannen Jacob Key; han har aflat 3 barn, 1 son och 2 döttrar, har Warit en lärd och from man, samt ganska nyttig i det allmänna - (?) 72 år 27 veckor."

Fru Lovisa Key bodde kvar på Vindö (Windö) till sin död 1819. Hon lär med den äran ha skött såväl hushåll, gård som övriga affärer och varit ett betydelsefullt stöd åt såväl barn som barnbarn.

Fredrik och Lovisa ligger båda begravda på Eds kapells kyrkogård vid Vindö.

Carl Fredrik Key
Carl Fredrik Key "...var mångsidigt begåvad och därför även mångfrestande. Hela hans håg låg åt det litterära och estetiska hållet" skriver Ellen Key i sina "Minnen", del 1 sid 8.

Hans far Fredrik hade icke givit upp förhoppningarna om att få släkten Key introducerad på Riddarhuset. Med den för introduktion erforderliga penningssumman samt med genealogiska handlingar skickades Carl Fredrik till Stockholm. Ryktet förtäljer att han använde pengarna för helt andra ändamål. Om introduktion blev det i varje fall icke tal. Ellen Key är oklar på om det var vid detta tillfälle eller senare "han hade det förhållande, som gav upphov till den sidogren, som teaterdirektören och teaterförfattaren Gustav Key tillhörde..."

Carl Fredrik gifte sig 1798 med Beata Maria Sundewall. Han blev Kong] livdrabant 1792 efter att redan som treåring inskrivas i militärtjänst". Det är möjligt att han deltagit i Anjalaförbundet. Då han lämnade krigstjänsten, arrenderade han en tid Horns kungsgård på norra öland, några år ägde han Stjernvik i Frödinge socken.

I en liten skrift i Mac Keys samlingar "Calmar Läns Kongl. Hushållsällskaps Handlingar, Calmar 1813" står på sidan 27 under rubriken "Kungs Gårdar" följande:

"Finnas, utom Boställen inga flere uti Länet än Horn, Borgholm och Ottenby, alla uppå öland, hvilka nu under Arrende, innehafvas: Horn af Lieutnant Key och Capitaine Nordenadler, Borgholm och Ottenby af Ryttmästaren och Riddaren Axel Adlersparre. Desse Egendomar skötas af Arrendatorerne med all sorgfällighet, åtminstone de 2:ne senare och gifva, i synnerhet Ottenby och Borgholm till Kong]. Maj:t och Kronan ganska betydlige Arrenden, sedan de blivit på 30 år nu varande Arrendator uplåtne...

Denne arrendator på Horns kungsgård var Carl Fredrik Key. Möjligen kunde han och Nordenadler som jordbrukare icke mäta sig med Adlersparre eller var Horns kungsgård mindre lönsam.

"Carl Fredrik Key brukade i sin lantliga ensamhet syssla med arbeten i trä och metall och företog även naturvetenskapliga experiment." .. Hans djupaste intresse var dock böckerna. Han samlade ett stort bibliotek av tidens bästa författare och band dem i gulgrå band med bruna skinnryggar och röda skyltar. På pärmen står med guldbokstäver C.F. Key (eller endast C.F.K.)" skriver Ellen Key.

Hans maka Beata var dotter till fänriken vid Cajana Regemente Adolph Sundewall och Maria Elisabeth Öhrlin. Makarnas enda barn föddes 1799 och döptes till Emile efter Rousseaus bok.

Carl Fredrik dog 1817, 44 år gammal, på Vindö som ägdes av honom, hans mor och syster. Beata Key stannade tills vidare kvar på Öland, dock utan att behålla arrendet på Horns kungsgård.

Om Louisa Kristina, Carl Fredriks syster, skriver Ellen Key att hon "liknade sin mor i hjärtevärme och sinnelag i övrigt; från båda föräldrarna ärvde hon förstånd och lugn, duglighet och plikttrohet. På Åsvik, helt nära Vindö, hade hon en lekkamrat från barndomen Löjtnanten Friherre F.V. Fleetwood. Med honom gifte hon sig på Vindö samma år - 1798 - som brodern ingick sitt giftermål." "I detta äktenskap föddes döttrarna Caroline och Louise samt sönerna Carl och Victor."

Emile Key
Emile Key blev kornett i Smålands dragoner 1817 och löjtnant 1824. Han gifte sig 22 november 1821 på Vindö med sin kusin Caroline Fleetwood. De fick två barn, sonen Emil och dottern Marie Louise. Själv var Emile huvudarvinge till Vindö men ville icke driva sina svärföräldrar från gården varför han arrenderade Eds herrgård. Han dog redan 1824, endast 25 år gammal. Caroline gifte om sig med Adam Christian Raab, som blev de två små barnens styvfar.

Emil Key
Ellen Key har givit en kärleksfullt tecknad närbild av Emil Keys styvfar. Raab kom att spela en mycket betydelsefull roll inom familjen Key. Han var en öm och förstående styvfar för syskonen Key och han utövade ett stort inflytande på Emil Keys utveckling framhåller hans dotter.Emil Key

Emil blev riksdagsman och sedermera postmästare i Helsingborg och lät mycket tala om sig. Han och hans halvbror Hugo Raab, Sveriges första generalstabschef, var bland annat medlemmar i försvarsutskottet i urtima riksdagen 1871 - en annan ledamot var Viktor Rydberg. I Ny Illustrerad tidning läser man 26 mars 1870 om Emil Key under rubriken "Riksdagsporträtter": "Icke många bland andra kammarens representanter hafva i så hög grad ådragit sig den stora allmänhetens uppmärksamhet, som riksdagsmannen för Södra Tjust härad i norra Kalmar län, godsegaren Emil Key. Och det antingen vi hänsyfta på händelserna från igår, då han som den s.k. nihilismens formulerande grundläggare intog en framstående och inom kammaren segerrik plats i den heta jernvägsstriden; eller på den förflutna riksdagsperioden, då han, ömsom svärtad ömsom prisad, burit titel af "landtmannapartiets chef", om någonsin en "ståndsperson" varit i tillfälle att känna orättvisan af den adeliga intelligensens parias-ställning, så var det Emil Key. Född i Kalmar län på godset Vindö 1822, blef han vid ett års ålder faderlös och uppfostrades från sitt fjerde år af en god styffader, som, liksom modern i arf bar friherrlig krona. Under det alltså far och bror på riddarhuset kunde deltaga i offentliga ärenden, var den äldste i barnaskaran utesluten från politisk medborgarrätt".

Emil uppfostrades hos Raabs på Ryssbylund tills han 1838 blev student i Lund. 1842 inskrevs han som kanslist i finansdepartementets expedition och blev "kunglig sekreterare".

I sin bok "minnen av och om Emil Key" (1915) har Ellen Key uppfyllt sin fars önskemål att "skildra de politiska händelser i vilka jag fordom deltagit och för vilka jag blivit så olika bedömd".

För den som vill studera senare hälften av 1800-talets politiska historia torde dessa "Minnen" ge värdefulla informationer liksom för den som vill studera riksdagsmannen Emil Keys liv och verk. Till vissa delar är nog skildringen alltför tendensiös och måhända icke fullt historiskt korrekt. I en 1963 utkommen bok "Historia kring Oscar II" har en avsevärd omvärdering av Emil Keys politiska gärning redovisats av Per Hultqvist i kapitlet "Klasspolitik och statsintresse, En studie i oscarisk riksdagstaktik".

Som postmästare i Helsingborg utgav Emil Key 1885 en bok om staden - "Helsingborgs stad och granskap".

Emils syster Marie Louise gifte sig 3 juli 1842 med friherre Carl Adam Jacob Raab (1815-1902).

Emil själv gifte sig med Sophia Ottiliana Posse. De hade sex barn.

Ellen Key
Ellen Key har givit sitt namn världsrykte. Det finns icke anledning att här lämna någon presentation. Axel Forsström utgav 1949 en bok "Om Ellen Key" och 1930 utgav Mia Leche-Löfgren sin bok "Ellen Key, hennes liv och verk". I övrigt kan uppgifter hämtas ur uppslagsverk och historiska och kulturhistoriska handlingar och skrifter. En mycket fin och intressant bok om ellen Key är "Ett hem för själen" av Ingela Bendt utgiven 2000 på Albert Bonniers förlag.

Ellen Key


Av Ellen Keys syskon gifte sig Hedvig 1117 1888 med f d fängelse direktören Per Herman Pettersson i Tureberg (25/8 1844-      ).

Den 2e februari 2001 invigdes av Akademiska hus VD, Christina Rogestam Ellen Key-huset i Linköping. Husets namn framkom efter en tävling inom universitetet där vinnaren föreslog att huset skulle döpas efter den östgötska författarinnan och pedagogiska nytänkaren Ellen Key.Ellen Key läser för församlade vänner
Ellen Key's Strand


Carl Adam var sjöfarande.

Carl Lage Einar gifte sig två gånger, först 1878 med Emily Parrot och sedan 29 februari 1896 med Sarah Ada Milles (7/6 1874-     ).Han bosatte sig i Australien och blev farmare. I äktenskapet föddes fem barn, Ida Eulalia Alice Ottiliana (1879-     ), Oscar Balzar Bedford (1880-    ), Carl Oskar Emil Fredrik (21/1 1897-    ), Olga May Florence (21/1 1900-    ) och Ida Alice Hilma (21/1 1904-    ). Släktgrenens vidare öden har jag icke kunnat följa.

Hedda Agnes Ida gifte sig 16 augusti 1892 med arkitekt Yngve Rasmusen (13/12 1861-?). De bodde i villa Vårhäll, Kullen.

Mac Otto Washington
Mac Otto Washington var Emil Keys fjärde barn och yngre bror till Ellen Key. Han var lantbrukare på Lillanäs gård, Lyckeby och gifte sig 16 februari 1888 med Maria Katarina Schade från Tyskland. Genom honom fördes Vindögrenen av släkten vidare i Sverige. Deras två barn hette Ivar och Ellen.

Ivar Mackey
Ivar MacKey blev ryttmästare vid Smålands husarer och senare aktiv medlem i Smålandshusarernas kamratförening. På äldre dagar bosatte han sig på Hulubergshults gård vid Åseda där han ägnade sig åt hunduppfödning. I sitt äktenskap med Svea Möller har han två söner Carl-Fredrik och James. Ivar Key och hans ättlingar använder MacKey som efternamn.

Ivars syster Ellen gifte sig 30 april 1915 med trafikchefen Frans Björcke i Varberg. De har en son ingenjör Wåge Björcke i KATF.