Henrik Hammarberg - Stenbocks kurir

Charlotta Sofia Hammarbergs farfar är för eftervärlden mest känd såsom Stenbocks kurir. Han utförde den berömda ritten 28/2-2/3 1710 för att till änkedrottningen framföra Stenbocks rapport om segern över danskarna i slaget vid Helsingborg. Hovet residerade då, efter slottsbranden, i det Wrangelska palatset.Henric Hammarberg, foto efter porträtt i Vireda kyrka


Det var inga vanliga karoliner som samlats under Magnus Stenbock utan synnerligen illa utrustade och föga övade, i all hast inmönstrade soldater. Segern blev för Sveriges del av stor betydelse. Den utgjorde slutvinjett i den sekelgamla fejden med danskarna om herraväldet på den skandinaviska halvön. Henrik Hammarberg fick Stenbocks uppdrag att framföra det värdefulla segerbudskapet.

Marschvägen från Helsingborg till Stockholm torde ha varit 80 mil och måste alltså ha tillryggalagts under 2,5 dygn med omkring 25-30 mil per dygn. En högst anmärkningsvärd marschprestation. Senare tiders forskare (Weibull 3/3 1968) anses ha bevisat att "den vilde jägaren" åkte hästskjuts och ingalunda red - men det är en annan historia.

I början på september 1953 genomförde dåvarande ryttmästaren Hans von Blixen-Finecke i Aftonbladets regi en distansritt samma väg som Stenbocks kurir (Aftonbladet, söndagen 6 september 1953). Om denna distansritt skrev Hans Key-Åberg i samma tidning bland annat.Den omtalade fingerringen. 
Kan möjligen vara Johan Key.


"På Åbonäs anknyter .... en oljemålning, som föreställer presidenten Hammarberg i peruk, spetskrås och vinröd talar till kurirminnena",...."porträttet utgör en starkt förstorad kopia av en miniatyr, som infattats i en fingerring och länge nedärvts inom familjen Key. Porträttlikheten är ej med säkerhet fastställbar men utförandet signerar bilden som varande en god mästares verk, möjligen kan denne ha varit Nicolas Lafrensen, en av Hammarbergs samtida.

Det skulle nog uppfattas som en händelse av historisk ja, rent av tjusig följdriktighet, om Stenbocks kurirs gengångare, som på sin snabbritt passerar de gamla Hammarbergsgårdarna Viredaholms och Degelas m fl nordsmåländska härad, varit någon av den i Snoilskydikten besjungna förebildens ättlingar! Åtminstone en av Kunglig Maj:t unga ryttmästare med denna kvalifikation och därtill en högtförtjänt sådan hade nog kunnat uppspåras. (Hans Key-Åberg antyder här att Hans von Blixen-Finecke och jag båda voro ryttmästare. Vi var faktiskt kurskamrater på Kadettskolan och Krigsskolan på Karlberg).

Men man får inte driva pretantionerna för långt..."

Hans Key-Åberg har i sin bok "Släkten från gårdarna" 1945, ett porträtt (det nyss omnämnda) av presidenten Henrik Hammarberg Hefter en målning på Åbonäs säteri". Motsvarande porträtt ägs av Georg Key och de äro båda utförda av Kerstin Keys goda vän konstnärinnan Ester Almqvist efter miniatyren på den omnämnda ringen, som ägs av mig, Johan Key. Ringens ursprung är okänt. Henrik Hammarberg föreställer den i varje fall icke, möjligen kan det vara ett porträtt av Johan Key, klädseln överensstämmer med sent 1700-tal men icke med tidigt. ringen är utförd av guldsmeden L.M. Hörwall i Eksjö mellan åren 1810-1821. Johan Key hade dött 1789, dvs omkring 25 år tidigare.

Henrik Hammarberg var född på och ägde efter sin far det mycket vackra säteriet Viredaholm. Sonen Carl Fredrik, vilken var far till Charlotta Key ägde godset Degela.

Henrik ligger begravd i kryptan under altaret i Vireda vackra kyrka. Kryptan har tydligen varit alldeles förfallen men har på Berta Almqvists och hennes makes initiativ på 1950-talet hjälpligt restaurerats. Tidigare var kryptan öppen för allmänheten, men har numera av riksantikvarien tillslutits.

Berta Almqvist har 1951 utarbetat en på pittoresk svenska skriven "Historik beträffande Hammarbergska kryptan i Wireda kyrka". Hon var vid nedskrivandet nära 90 år (1861-1954) vilket förklarar stilen. En kopia av skriften förvaras av Mac Key.

Stenbocks kurirs och hans släkts sista ättling och sista bärare av namnet Hammarberg var friherrinnan Brita Adelswärd. Hon dog 1912.

Om Henrik Hammarberg kan man läsa bland annat i Tranås
hembygdsgilles skrift "Från Sommabygd till Vätterstrand" 1942.

Där omnämnes bland annat att Henric Hammarbergs fader hette Mäster Samuels Benedicti Hammarinus och var hovpredikant hos drottning Kristina. Som kuriosum kan nämnas att det är efter honom som Mäster Samuelsgatan i Stockholm fått sitt namn.