Jacob Magnus, livdrabant - ryttmästare

Jacob Magnus var auskultant vid Göta hovrätt 1768, kunglig livdrabant 1774 och ryttmästare 1794 vid Smålands kavalleriregemente. Han flyttade 1789 från Kråkeryd i Lommaryds socken till Edshult som han tillsammans med övriga syskon ärvt vid faderns död.

Viggo skriver om Jacob Magnus: "Han är het, livlig och förgår sig lätt på sockenstämmor, tager ledningen och vill med sin broder och sina svågrar ensam tillsätta präster. Han bildar kyrkokassa, lånar därur och lämnar obevittnade förbindelser. Prästen får en skrapa av biskopen. Jacob Magnus ökar kassan och hjälper prästen med kontanter. Han bildar en fond varvid räntan skall användas till inköp av två psalmböcker och två katekeser som årligen tilldelas fattiga skolbarn i Edshult (Keyska Dispositionskassan)."

Det synes ha varit han som jämte rusthållaren Daniel Gabrielsson i Förenäs skänkte pengar till och möjliggjorde den långt senare nybyggnationen av Edshults kyrka.

Samma år som fadern dog gifte han sig med Charlotta Sofia Hammarberg. Deras två första döttrar föddes med ett års mellanrum men dog redan under födelseåret. Charlotta synes mer eller mindre konstant ha varit i "välsignat tillstånd". Själv dog hon i barnsäng då yngste sonen Henric föddes. Vid svärfaderns, Carl Fredrik Hammarberg, död ärvde Jacob Magnus och Charlotta jämte kaptenen Johan Wilhelm Rosenqvist, gift med Juliana Hammarberg Degela med tre torp och två utgårdar. I samma arvskifte tillföll Viredaholm Löjtnanten Fredrik Gyllenram, gift med Agneta Hammarberg. Jacob Magnus dog i tvinsot på Edshults säteri 1807 och ligger begravd på Edshults gamla kyrkogård.

Dottern Charlotta Jacobina gifte sig 1811 med sedermera kammarjunkaren Karl Fredrik Rosenqvist af Åkershult. Hans fader hette Jon Wilhelm (1744-1800) och blev kapten vid Jönköpings regemente. Han ägde norra och södra Målen som sedermera såldes till Hans Henrik Key.

Viggo har givit en livfull skildring av Jacob Magnus barns uppfostran och utbildning under åren 1811-1816.

"1807 dog Jacob Magnus på Edshult och förmyndare för alla hans barn blev Carl Åstrand. Barnen voro ej mindre än sex. Charlotta Jacobina 1792, Maria Sofia 1793, Carl Johan 1795, Ulrika Kristina 1796, Abela Petronella 1798 och Henric 1800. Låt oss nu följa några anteckningar ur 'Utgifter för framlidne Ryttmästare Keys sterbhus från Mickaeli 1811'."

Det är en svårläst lunta, med rättelser och tillägg, avsedda att göra rättvisa åt var man. Sönernas uppfostran kostar grofva slantar, men mamsellerna tycks ej heller hafva det alltför smålt. Sejourer i Linköping, siden och silke till balskor samt resor till släktingar och vänner äro för dem ej ovanligheter. Barnens moder Charlotta Sofia Hammarberg dog 1800 och Faster Ulrika på Ed var deras närmaste hjälp.

Bröderna Carl och Henric, den senare nu 11 år, skulle hösten 1811 rustas. Carl skulle börja studierna i Upsala för att känna sig för. För Henric var militäryrket bestämt, han skulle sändas till den förberedande militärskolan i Salebo i Ydre. Dit var endast några mil, där togos pojkarne tidigt omhand af gamla redliga pensionerade officerare, som ej sparade käppen. Skräddarne närmast Edshult kallades in och efter noggrann måttagning fick bröderna Ekstrand i Eksjö släppa till 1 1/4 aln grått tyg till pantalonger till Henric och 4 alnar boutaillegrönt kläde till Carls surtout, som äfven skulle få fint kläde till sina benkläder.

Första dagarne i oktober var näst bästa vagnen framme, matsäck, 12 marker smör, kläder och böcker stufvades in, kusken klatschade och vägen togs för Carls del öfver Norrköping till Upsala. Snart blev det Henrics tur. Föreståndaren i Salebo Krigsskola hade skickat papper på, hvad som skulle medföras.

Magister Danielsson, som varit gossarnas lärare, medföljde på expeditionen till Jönköping, där det stora uppköpet stod den 16 november. Stadens boklåda fick tillsläppa:

Contes moraux 4,24 Riksdaler
Silfverstolpes Universal Historia 4,24
Stridsbergs Tyska grammatik 1,12
3 böcker papper, 3 holländska pennor samt bläck.

Förutom särskilt bestämda kläder af korderoj och grofva stöflar skulle Henric medföra knif och gaffel med ebenholtzskaft och silverring. Gamle Blom i Östraby - beryktad för sitt sulläder, skötte om stöfletterna som fick extra fins saffiansfoder i skaften. Fast utrustningen i fråga om matsäck och handpengar ej var klen, var det nog tårar i ögonen på 11-åringen när han klef upp i vagnen, att börja sin bana med en långskjuts upp genom Ingatorps skogar. Redan i december kom bud att Herr Henric måste ersätta sin rock mot en ny frack och samtidigt vore lämpligt om i Jönköping inköptes en Engelsk Föreskrift och Backmans Aritmetica. 2 skräddare sattes igång. De arbetade i 5 dagar och levererade syrtout, frack och pantalonger. Enbart frackknapparne - 1,5 dussin - kostade 3 Riksdaler. Henric fick till jul sin frack och sina böcker.

Uti pension i Linköping gingo Abela och Sophie, dit deras klädesbehov och pengar sändes.

I april 1812 sjuknade Henric och inköptes 2 salfvor af Campher och Rhabarber. Doktor Hvitfeldt kom ut från Eksjö, ordinerade för 5 riksdaler, tog själv 10. Henric skulle hafva bättre kosthåll varför på hans Conto annoterades 3 bout. portwin samt fikon och färskt oxkött. Han låg nu hemma på Edshult.

Flickorna, eller mamsellerna, Key vistades alltjämt i Linköping. Deras släkting Cornetten Rosenqvist skötte och hjälpte dem med uppköp, förde bok öfver deras utgifter och inlämnade räkningar i god ordning.

Såväl Ulla som Abela skulle lära sig dansa och den senare gick därjämte i pension hos Fröken Gyllenschöld. Första kvartalet för Abela kostade 37 riksdaler medan Ullas sejour inskränkte sig till 18. Ulla köpte sig, till stor förvåning, en hatt för ej mindre än 7 riksdaler och ett par sidenskor för 6. Hemma på Edshult fick hon själv sy sina sidenskor och med budet till staden köpa 1,5 qvintin silke. Cornett Rosenquist var ytterst hjälpsam, själf köpte han kängor, skor och hatt åt Abela och åt Ulla valde han pomada, svamp, en grof och en fin kam af elfenben. Den hederliga Gustafva Engelcrona var systrarnas förkläde och de qvitterade räkningarne sändes till Ed där farbror Åstrand alltjämt införde utgifterna på mamsellernas Conto.

På våren längtade ungdomen hem. Den 2 juni fick Carl i Upsala sina respengar till Edshult och den 7 juni for Mamsell Ulla Key i kalesch från Linköping till Ed "under vilken tid hon blifvit konvojerad af Adam Göran Sabelfelt - 12 mil fram och åter".

- Det glimtar nog i förmyndarens ögon, när han i hufvudboken anför lilla Ullas konvoj. Ulla var ju endast 16 år. (Ulla gifte sig 1816 med kaptenen Birger Georg Liedholm).

- Tiden går.

Carl-Johan aflägger studentexamen i Upsala, får göra den sedvanliga utländska resan genom Tyskland och inlöser sin fullmakt som Fänrik vid Kungl Kalmar regemente den 20 oktober 1814, för 37 riksdaler.

Den 12 september 1812 reser Henric med sin informator Herr Magister Zetterstedt till Upsala Universitet. Studierna synes ej passa, ty redan efter två månader pluggar han krigsvetenskaper för major Kantzow i Gripsholm. Henrics utrustning göres på Edshult och för "Henrics eget behof" medsändes 25 riksdaler.

Redan i juli synes Sophies bröstsjuka börjat. Från Eksjö hämtas: 1 spansk fluga, Fontanellsalfva och Häftplåster. Under augusti fick Sophie en get vars mjölk skulle vara helsosam. Under sommaren hade förresten Henric, som ännu ej var frisk, druckit brunn vid Holken i Asby socken för hela 21 riksdaler.

Flickorna glömdes ej bort. I augusti fingo de gröna sidenband, grön sidensars (?), hattband och franskt silke. Mellan Ed och Edshult gå ständigt skjutsar för mamsellerna Key.

I augusti 1814 märkes en annan stil uti räkenskapsböckerna. Den 5 augusti har Farbror Åstrand fallit ifrån och sonen Carl Johan fortsätter att föra contot.

Sophies klenhet ger ej vika. Carl Johan Åstrand köper egenhändigt en varm schal i Stockholm åt Sophie. Henric får sitt vanliga behov till Mariefred. I räkenskaperna återfinnes ej längre "Mamsellerna" Key, de kallas "Cousinerna Key". Men alltjämt samma ordning.

Den 24 augusti 1814 ombesörjes "att Henrics saker hämtas hos Kantzows i Mariefred".

Den 4 september uttages åt Sophie hos handelsman Lindblad "5 qvarter Taft och 1 qvintin Silke". Major Konow (ej Kantzow?) på Mariefred får enligt räkning samma dag 93 riksdaler och Henric Apart - 6 riksdaler.

Den 16 januari 1816 antecknas fullmakt för studerande ynglingen Hindric Key att vara sergeant utan lön vid Kungl. Jönköpings regemente."

Där slutar Viggo Keys skildring - ett sammandrag av räkenskaperna förda av barnen Keys förmyndare Carl och Carl Johan Åstrand under åren 1811-1816.

Dottern Charlotta Jakobina gifte sig under denna tid med den artige och hjälpsamme kavaljeren Rosenquist som här omnämnts. Maria Sophia dog ogift 1820. Sonen Carl-Johan och hans familj skall jag behandla senare, han ärvde Edshult. Om dottern Ulrika visste 1899 en gammal trotjänarinna hos familjen Liedholm berätta att "Fru Liedholm efter sin mans död sålde Kianäs till sin broder Carl-Johan hvilken dock, henne ovetande, i köpekontraktet lät inflyta en punkt, som lämnade henne rättighet att till sin död såsom undantag jämte sina barn bebo Kianäs. Af denna ädla, samt broderliga handling grundlades i systerns hjärta en innerlig kärlek till brodern och tog sig denna hennes kärlek flera uttryck. Bland annat kände hon en liflig önskan att omedelbart före sin död och medan ännu hennes svaga krafter tilläto det, låta föra sig upp till Edshults säteri för att säga brodern farväl".

Om dottern Abela som gifte sig von Gegerfelt har jag ingenting antecknat.

Den yngste sonen Henric kom att föra Edshultsgrenen av släkten vidare.