Släktstipendierna

Kerstin Key hade som nämnts ett stort intresse för och en innerlig önskan att knyta släkten tillsammans och i den andan testamenterade hon sina pengar till en studiefond och en understödsfond. Utdelning skulle ske som studiehjälp eller för att möjliggöra utländska resor i bildande syfte och som ekonomiskt stöd för den händelse någon eller några råkat i svårigheter.

De båda fonderna har sedermera, 1978 sammanslagits till en fond, Kerstin Keys studie- och understödsfond.

Fonden skall, enligt testamentet "förvaltas av AB Svenska Handelsbankens eller annan banks notariatavdelning i Stockholm". "Notariatavdelningen skall verkställa utdelningen enligt beslut av två representanter för de till utdelning berättigade".

Släktens representanter har varit:

Henry Key 1951 - 1955
Johan Key 1955 - 1994
Leonard Key 1954 - 1994
Susan Key 1994 - 2010
Lennart Key 1994 -
Louise Key-Hedberg 2010 -

Den som erhåller stipendium för utländsk resa i bildande syfte skall för att komma i åtnjutande av nytt "resestipendium" efter varje resa insända kort resebeskrivning.

Läs mer om vilka som fått stipendier och när. Uppdaterad december 2011.

Den som vill veta mera om Kerstin Key's studie- och understödsfond kan läsa i dokumentet om tillämpningsföreskrifter eller vända sig till släktrepresentanterna.

Dessa är för närvarande:

Lennart Key
lennart.key@telia.com
Parkgatan 24C
521 43 Falköping
0730-274672

Louise Key-Hedberg
louisekeyhedberg@hotmail.com 
Skyttevägen 29
181 46 Lindingö
0709-432222

Berättigade till stidendier är med företrädesrätt de "som heta Key eller vilkas mor som ogift hetat Key".